gehoorschade

LAWAAISLECHTHORENDHEID

Lawaaislechthorendheid is een progressieve binnenoorslechthorendheid die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan lawaai met een intensiteit boven een kritisch niveau. Slechthorendheid door langdurige blootstelling aan lawaai is een van de belangrijkste beroepsziekte in Nederland geworden. Lawaaischade in combinatie met werk in hoge geluidsniveaus (meer dan 80 dB) is vast te stellen door gehooronderzoek en metingen op de werkplek. Exacte cijfers over aantallen mensen met lawaaislechthorendheid door het werk zijn niet bekend. Naar schatting worden meer dan 500.000 werknemers in Nederland blootgesteld aan schadelijk lawaai. Er is berekend dat hierdoor 2000 werknemers door het werk ernstige lawaaibeschadigingen oplopen. Tot de risicogroepen behoren met name industriële bedrijven (metaal, bouw). Het gehoorverlies ten gevolge van lawaai kan sterk terug gedrongen worden door een gehoorbescherming sprogramma uit te voeren. Hieronder vallen:

– voorlichting aan de werknemers
– geluidverminderende maatregelen
– invoering van gehoorbeschermers
– audiometrie van de werknemers

In de lawaaibestrijding wordt het geluidsniveau uitgedrukt in dB. De gevonden geluidsindrukken komen Hierdoor overeen met de gevoeligheid van het oor. Het niveau van 80 dB kan gezien worden als de grens waarboven de kans bestaat dat bij langdurige blootstelling aan lawaai gehoorbeschadiging ontstaat. Voor niveau beneden 80 dB is de kans vrijwel nihil. Het effect is afhankelijk van de duur van de blootstelling aan lawaai. Hoe verder de geluidssterkte boven de 80 dB komt, hoe korter de blootstellingstijd is om schade te veroorzaken. Wanneer het geluidsniveau met 3 dB verhoogd wordt, mag men er maar half zo lang aan blootgesteld worden. Anders is er kans op gehoorbeschadiging.

BEGINSTADIUM

Werknemers die voor het eerst met lawaai in aanraking komen, hebben na het verblijven in een lawaairijke ruimte vaak de volgende klachten:

– Slechthorend; de eerste uren na het werk hebben ze moeite om spraak te verstaan.
– Een drukgevoel in de oren.
– Tinnitus; verschillende vormen van oorsuizen zoals fluiten,sissen.dreunen en suizen.
– Vage klachten van duizeligheid.
– Vermoeidheid; behalve vermoeidheid komen er ook klachten voor van nervositeit, slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieverlies.

De meeste van deze klachten verdwijnen in de loop van enkele uren, als er gelegenheid is om in een rustige omgeving te herstellen. De effecten van lawaai werken echter cumulatief, dus stoppen vaak niet bij het verlaten van de arbeidsplaats. Dat wil zeggen dat de belasting op de werkplek wordt toegevoegd aan die van alle mogelijke situatie daarbuiten.

TUSSENFASE

Na enkele maanden treedt een gewenning op, zodat ook mensen die gedurende jaren aan lawaai zijn blootgesteld nauwelijks of geen klachten hebben. Wennen aan lawaai is echter gevaarlijk zelfbedrog. De slijtage van het gehoor verloopt meestal zo geleidelijk dat het verraderlijke gevolg ervan, de afnemende gevoeligheid voor lawaai, vaak wordt beschouwd als eraan gewend raken. Iemand die denkt`gewend’ te zijn aan lawaai kan daarom het vermogen verloren hebben om dat lawaai te horen, waardoor de werkelijke gevaren worden onderschat. De feitelijke schade wordt aangericht in het binnenoor, waar de zintuigcellen worden beschadigd. Dit is altijd een onherstelbare schade. Deze werknemers hebben geen klachten omdat het gehoorverlies zich nog niet in het spraakgebied bevindt. Gehoorbescherming op maat

VERGEVORDERD STADIUM

Pas op gevorderde leeftijd constateren de werknemers dat ze slechthorend zijn geworden, doordat het gehoorverlies zich heeft uitgebreid tot het spraakgebied. Dit is naast tinnitus meestal de enige klacht. Het gehoorverlies ten gevolge van voortdurende blootstelling aan lawaai is progressief. De drempelverhoging bij 1000 en 2000 Hz verlopen langzamer en gaan langer door dan die bij 4000 Hz. Dus als het verlies bij 4000 Hz na circa 15 jaar tot stilstand komt, verslechteren de drempels bij de lagere frequenties zich nog jarenlang. Dit is waarschijnlijk ook de tijd waarin klachten van een zich relatief snel ontwikkelde slechthorendheid optreden. Afhankelijk van de intensiteit van het lawaai waaraan de werknemer blootgesteld is, ontstaat er een maximaal gehoorverlies. Hierna worden verdere verslechteringen van het gehoor niet meer door lawaai veroorzaakt, door andere factoren is dit wel mogelijk. De afwijkingen van het gehoororgaan zijn aanvankelijk te herstellen door het beëindigen of verminderen van de lawaai-expositie. Dit kan leiden tot herstel van het gehoor.Hetzelfde advies is in een later stadium ook zinvol, maar het gehoor zal zich niet of slechts weinig verbeteren, maar ook niet verslechteren. De enige oplossing die dan nog rest is een hoortoestel. Door het nemen van preventieve maatregelen zal moeten worden voorkomen dat deze vorm van slechthorendheid optreedt.

PREVENTIE 

Om lawaai op de werkplaats te kunnen bestrijden, is het nodig om de geluidsniveaus in de verschillende bedrijfstakken te kunnen meten. In het volgende schema ziet u een overzicht van het percentage werknemers die blootgesteld staan aan geluid boven 90 dB, in verschillende bedrijfstakken.

Het geluidsniveau ter plaatse van de betrokkenen moet worden gemeten om de individuele lawaai expositie vast te kunnen stellen. Het is nodig om het gemiddelde geluidsniveau te meten over bijvoorbeeld een gehele werkdag. Dit kan onder andere bepaald worden met behulp dosimetrie. Dit met een microfoon die in de buurt van het gehoor geplaatst wordt. Na vastgelegd te hebben wat het geluidsniveau ter plaatse van de werknemer is, dient er afhankelijk van het gevonden intensiteit lawaaibestrijding plaats te vinden. Het reduceren van lawaai op de werkplek is een wettelijke verplichting. Iedere onderneming of instelling dient zich dan ook bij een externe Arbo-dienst aan te sluiten of zelf een interne Arbo-dienst op te richten.

CONCLUSIE

In de praktijk blijkt dat lawaai op de werkvloer nog steeds tot een van de grootste arbeidsrisico’s behoort. Niet voor niets behoort lawaaislechthorendheid tot een van de meest voorkomende beroepsziekten in ons land. De aanpak van dit probleem kent wel steeds duidelijke wordende normen, waarbij de Arbo-dienst bedrijven hierin ondersteunt.

BEDRIJFSTAK
WERKNEMERS (%)
HOUT & MEUBELEN

60 

TEXTIEL 

60 

BOUWMATERIALEN

59 

BASISMATERIALEN 

57 

VOEDING & GENOTMIDDELEN

50 

METAAL

49 

GRAFISCHE INDUSTRIE

46 

CHEMISCHE & OLIEPRODUKTEN

44 

PAPIER

42 

SCHOENEN & LEDERWAREN

41 

KLEDING

40